Email: contact@nurident.com Tel: +359 88888888

بیمار 31 ساله است. یافته های بالینی عبارتند از: پریودنتیت مزمن ، از بین رفتن برخی از دندان در آرواره های فوقانی و تحتانی ، پوسیدگی های متعدد ، تاج های دندانی شکسته. عدم زیبایی ، عدم قرارگیری دندانها روی هم و اختلال در عملکرد . بیمار دخانیات مصرف میکند. برنامه درمانی شامل: کشیدن کلیه دندانها ، کاشت 10 ایمپلنت فوری بازال در فک فوقانی و 9 ایمپلنت فوری بازال در فک تحتانی ، ترمیم بافتهای نرم و سخت و بازگذاری پروتز بر روی دندان توسط لیزر و سرامیک زیبایی IPS e.max ceram مدت زمان درمان: 6 روز

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com