Email: contact@nurident.com Tel: +359 88888888

این بیمار 47 ساله است ، از پریودنتیت و از بین رفتن بخشی از دندانها رنج می برد ، و سازه های فلزی و سرامیکی قدیمی در دهان خود دارد. از بین رفتن زیبایی آنها ، عدم تقارن و قرارگیری کامل دندانها روی یکدیگر و طبیعتاً اختلال در عملکرد. برنامه درمانی شامل: کشیدن کلیه دندانهای خراب ، کاشت 4 ایمپلنت فوری دندان در فک فوقانی و 7 ایمپلنت فوری دندان در فک پایین. ترمیم دندان های نگه داشته شده و پرکردن آنها جهت بارگذاری ساختار سرامیک IPS e. max ceram، با لیزر. هدف از درمان: ترمیم زیبایی و عملکرد و روی هم قرار گرفتن فک و دندانها. مدت زمان درمان: 6 روز.

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com